TEST – Handbok

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering ger förslag till en generell arbetsmodell för en målinriktad och strukturerad vattenplanering. Den har sin utgångspunkt i kommunala lärdomar och ska användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen. Det är möjligt att använda hela eller delar av handboken. Handboken innehåller också flera bilagor och annat inspirationsmaterial som kan vara ett stöd i olika delar av arbetsprocessen. Hela handboken tillsammans med alla bilagor finns publicerade på LIFE IP Rich Waters webbplats.

Strategisk kommunal vattenplanering

Vattnet har många värden, ekologiska, sociala och ekonomiska. Genom att arbeta strategiskt och sammanhållet med vattenplanering skapas bättre förutsättningar för en effektiv hantering av denna dyrbara resurs.

Kommunen har många roller

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och det stora ansvaret innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet.

Handbok som hjälp i arbetet

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har en handbok tagits fram inom  LIFE IP Rich Waters. Handboken samlar den bästa tillgängliga kunskapen om arbete med vattenplanering hos kommuner. Den är baserad på erfarenheter och lärdomar från olika kommuners vattenarbete.

Handboken är indelad i sex steg och du kan använda både utvalda delar eller hela processen. Ta hjälp av handboken du med!

Motivera
Följa upp
Organisera
Genomföra
Kartlägga
Prioritera