Följa upp

Hur vet vi att våra insatser tar oss närmare målet? Hur vet vi att vi genomför rätt åtgärd på rätt plats? Hur vet vi om vi har effektiva arbetssätt?

Uppföljning och utvärdering är värdefullt för att utveckla arbetsrutiner, effektivisera resursanvändningen, undvika fallgropar genom erfarenhetsåterföring, styra mot mål och skapa bra underlag till verksamhetsplaneringen.

Genom regelbunden uppföljning stämmer vi av så att rätt insatser prioriteras utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov, och vi kan använda resultatet för att styra morgondagens arbetsinsatser.

Tre viktiga punkter

1. Målstyrning

Följ upp och utvärdera vattenarbetet, såväl det organisatoriska som det praktiska, för att se så att ni styr mot ert mål och att ni har ett effektivt arbetssätt.

2. Planera

Bestäm vad som ska följas upp och utvärderas, när det behöver göras och vad resultat ska användas till.

3. Kommunicera

Kommunicera och förankra resultatet från uppföljningen och utvärderingen med berörda aktörer.

Bilagor att använda

Bilaga 1 – Checklista för vattenarbete

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Skillnad mellan utvärdering och uppföljning

Många gånger används begreppen uppföljning och utvärdering synonymt men de avser två olika saker. Uppföljning mäter vad som faktiskt har hänt och svarar på frågan ”hur gick det?”. Utvärdering värderar resultatet och svarar på frågan ”varför blev det så här”. Utvärderingen är också framåtsyftande och svarar på frågan ”hur kan kommunen förbättra vattenarbetet/vad kan vi som kommun/enhet/grupp göra bättre?”.

Lägg lite tid på att fundera över vad du vill ha ut av din uppföljning eller din utvärdering och hur ofta du behöver följa upp. Ta stöd av interna rutiner och nyckeltal.

Inspirationsmaterial

Återrapportering till vattenmyndigheterna

Alla kommuner omfattas av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen, och behöver årligen rapportera till Vattenmyndigheten om vilka åtgärder som genomförts och beskriva hur de genomförts. Syftet är att säkerställa att åtgärderna genomförs så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Så går återrapporteringen till