Prioritera

En kan hävda att detta steg egentligen är det första i en process eftersom det handlar om beslut kring vad som ska göras. I det här sammanhanget menar vi att vi prioriterar efter att vi identifierar vilka som ska vara med i besluten och vi samlat tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut. Vårt förslag till vattenplaneringsprocess är iterativ så det går självklart att hoppa in i vilket steg som helst och ta vid.

En annan sak som bör nämnas är att det förstås inte krävs verktyg för att prioritera (vilket vi ger exempel på här//länk till ny undersida). Verktygen kan dock vara ett bra stöd för att strukturera och sortera bland frågor. Som vi sett många gånger så finns det sällan ekonomiska eller personella resurser för att genomföra samtliga åtgärdsförslag som blivit resultatet av kunskapsinsamlingen. Dessutom finns det olika tidskrav att förhålla sig till. År 2021/2027 ska våra vatten uppnå god vattenstatus enligt vattendirektivet och samtidigt kan vi förvänta oss effekter på samhälle och miljö i ett förändrat klimat.

Kommunen behöver prioritera mellan insatserna, ibland tillsammans med andra aktörer inom avrinningsområdet. Genom att strukturera vattenarbetet, inklusive prioriteringsdiskussionerna, ökar möjligheterna att genomföra rätt åtgärder på rätt plats, och det blir enklare att motivera valet av åtgärder inom organisationen och med externa aktörer. I detta kapitel ges exempel på kommunala erfarenheter och på metoder/verktyg för att värdera och prioritera frågor.

Tre viktiga punkter

1. Prioritera metodiskt!

Hitta en metod eller metoder som passar ert mål. Behovet av åtgärder överskrider ofta budget och därför behöver insatserna prioriteras.

2. Använd kunskapen ni fått

Använd underlaget från kunskapsinsamlingen för att fatta välgrundade och faktabaserade beslut.

3. Prioritera gemensamt

Involvera berörda aktörer och fundera på åtgärdens effekt utgå från ett avrinningsområdesperspektiv. Kanske finns det åtgärdsförslag längre uppströms som ger mer effekt än ett åtgärdsförslag nedströms?

Bilagor att använda

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Metodstöd om klimatrelaterade risker

Nu finns en rapport från länsstyrelserna som är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.
Ta hjälp och få praktiska råd

Fyra färgglada spiralblock som ligger i en hög.

Fler metodstöd för miljösamverkan

Miljösamverkan har samlat de publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet, gällande bland annat avlopp och vatten.
Miljösamverkans metodstöd

En kartbild över Sverige.

Ta hjälp av VISS och GIS

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
VISS, Vatteninformationssystem Sverige

GIS och Geokalkyl

GIS samlar alla karttjänster som Länsstyrelserna erbjuder. Geokalkyl är ett GIS-verktyg för att beräkna och visualisera kostnader för markbyggnadsarbeten i tidiga planeringsskeden.
Till karttjänsterna i GIS
Geokalkyl

Ett glas som fylls på med kranvatten.

Säkra tillgången till vatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången även i framtiden.
Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning