Prioritera

Det krävs en prioriteringsprocess för att identifiera nyckelfrågor, särskilt eftersom det sällan finns ekonomiska eller personella resurser till att göra alla önskade förslag på åtgärder.

Kommunen behöver därför prioritera internt, och ibland även i extern samverkan inom avrinningsområdet. Dessutom finns det olika tidskrav att förhålla sig till, år 2021/2027 ska våra vatten uppnå god vattenstatus och samhället kan förvänta effekter på samhälle och miljö i ett förändrat klimat.

Genom att strukturera vattenarbetet ökar möjligheterna att genomföra rätt åtgärder i rätt tid vilket kan spara resurser och ge ett bättre slutresultat. I de flesta fall finns dock en fördröjning av mätbara effekter i naturmiljöerna efter genomförande av fysiska åtgärder.

Det är ingen motsats att genomföra åtgärder medan det långsiktiga och strategiska planerings- eller prioriteringsarbetet pågår om det finns medel och möjlighet. Ibland är det till och med nödvändigt, särskilt i kommuner med stort markexploateringstryck.

Det finns olika metoder och modeller till hjälp att prioritera, oftast är de bäst om de kombineras. Syftet avgör vilka metoder eller modeller som är mest lämpat. Verktygen kan också användas för att initiera diskussioner kring vattenarbetet.

Tre viktiga punkter

1. Prioritera metodiskt!

Behovet av åtgärder överskrider ofta budget och därför behöver insatserna prioriteras. Hitta en metod som passar ert syfte. Varför är vattenfrågorna viktiga och vilka vinster finns det för kommunen att arbeta med en sammanhållen vattenplanering?

2. Använd kunskapen ni fått

Använd underlaget från kunskapsinsamlingen för att fatta faktabaserade beslut.

3. Prioritera gemensamt

Involvera berörda aktörer och utgå från ett avrinningsområdesperspektiv! Arbetet gynnas av att prioritera gemensamt eller i samråd med de som berörs av åtgärderna.

Material att använda

Steg 4 Prioritera – att besluta om vad som ska göras

Steg 4 – Prioritera – att besluta om vad som ska göras (pdf)

Checklista

Kunskapsunderlag

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Metodstöd om klimatrelaterade risker

Nu finns en rapport från länsstyrelserna som är ett metodstöd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen.
Ta hjälp och få praktiska råd

Fyra färgglada spiralblock som ligger i en hög.

Fler metodstöd för miljösamverkan

Miljösamverkan har samlat de publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet, gällande bland annat avlopp och vatten.
Miljösamverkans metodstöd

En kartbild över Sverige.

Ta hjälp av VISS och GIS

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
VISS, Vatteninformationssystem Sverige

GIS samlar alla karttjänster som Länsstyrelserna erbjuder.
Till karttjänsterna i GIS

Geokalkyl är ett GIS-verktyg för att beräkna och visualisera kostnader för markbyggnadsarbeten i tidiga planeringsskeden.
Geokalkyl

En slingrande bäck med stenar och ett träd.

Metod för variant av lokalt åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en publikation om hur man genom planering med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan bevara och utveckla naturvärdena i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområde. Metoden är ett sätt att komma fram till rätt miljöåtgärder, i rätt omfattning och på rätt ställe.
Ladda hem publikationen från HaV

En tillknöcklad plåtburk under en buske.

Om förorenade områden

Länsstyrelserna har tagit fram en webbportal med material och information om förorenade områden.
EBH-portalen

Ett glas som fylls på med kranvatten.

Säkra tillgången till vatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången även i framtiden.
Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.