Förberedelser för insamling av underlag

Under kunskapsinsamlingen behövs olika typer av underlag. Information inhämtas både internt och externt för att möjliggöra en god analys av vilka utmaningar kommunen står inför. Här är några kontrollfrågor att ställa sig innan arbetet påbörjas.

Fler exempel på kontrollfrågor finns i Bilaga 1 – Checklista.

  • Utifrån syftet med vår kartläggning – vilka underlag är nödvändiga och tillräckliga för att fatta beslut så att våra mål kan nås? Vad behöver vi ta reda på för att möta lagkrav, politiska målsättningar, andra krav?
  • Hur ska insamlingen gå till? I vissa fall kan det handla om att sammanställa material som redan finns, i andra fall kan det handla om att göra analyser eller inhämta nytt material. Vem ska göra jobbet? Finns en tidplan? Behövs särskilda medel?
  • Vilka underlag har vi själva? Vilka underlag behöver vi beställa? Är det i så fall underlag som innebär en kostnad?
  • Hur ska resultatet av kunskapsinsamlingen förvaras och förvaltas?
  • Vem ska resultatet kommuniceras med? Tänk på aktörer utanför kommunen också som vattenvårdsförbund, vattenråd, andra kommuner osv.

Tänk på att du behöver mer underlag än bara miljöövervakningsdata för att skapa en bild av kommunens utmaningar och behov av en sammanhållen vattenplanering. Underlag från andra områden som samhällsplanering (översikts- och detaljplaner och planerade större exploateringar), näringsliv, turism, naturvård och liknande behöver samlas in från olika delar av kommunens verksamhet. Innan du påbörjar insamlingen, fundera på vad som är relevant för er?

Det är smart att göra en plan för insamling av kunskapsunderlaget, för att avgränsa insatsen och begränsa insamlingsperioden. Tänk också på att vissa underlag är tidsberoende, exempelvis inhämtning av miljöövervakningsdata, och därför bör tidplanen innehålla en uppskattning om när i tiden olika insamlingar bör ske.

Grundligt förarbete genom en god kunskapsinsamling underlättar vidare arbete. Titta gärna på mallen för projektplan för inspiration om olika delar som kan hjälpa dig i ditt uppdrag.

Mall för projektplan

Tänk på att inte fastna i kartläggningsfasen – fundera över vad som faktiskt behövs för ditt uppdrag.

Glöm inte att höra efter vilka underlag som andra aktörer i området har. Det är en fördel att det redan finns en etablerad samverkan med externa parter, se föregående steg.