Samarbeta utanför kommunen

Det blir viktigare och viktigare med gemensam planering och riskhantering ur ett avrinningsområdesperspektiv, särskilt för att nå upp till Vattendirektivets krav.

Vattnet följer som bekant inte heller några administrativa gränser. För många kommuner räcker dock varken resurser eller kompetens för att täcka upp för alla olika vattenrelaterade krav och behov. Mellankommunalt samarbete kan därför bli ett måste. Det finns många vinster med gemensam planering, delad tjänst för vattensamordnare eller projektledare, delad finansiering och gemensam prioritering för att maximera effekterna av de åtgärder som genomförs. Stäm av med din länsstyrelse för att se om det finns bidrag eller annan hjälp att finansiera en sådan delad tjänst, till exempel LOVA-medel.

Exempel på fördelar med att samarbeta med aktörer utanför kommunens interna organisation:

  • Få hjälp med komplexa frågor/utmaningar, göra avvägningar och prioriteringar på avrinningsområdesnivå. Passar särskilt bra i nätverk eller samverkansgrupper.
  • Möjlighet att dela resurser till gemensamma beställningar eller planer (till exempel tillsynsplan för ett helt avrinningsområde eller kustområde).
  • Genomföra gemensamma fysiska åtgärder, eller starta gemensamma projekt med extern finansiering.
  • Hjälpas åt med insamling av underlag eller gemensam miljöövervakning.

Hitta samverkanspartners – men ha tålamod!

Samverkan tar tid! Låt det ta tid och fundera över vilka målgrupper du behöver nå i avrinningsområdet, vilka frågor som behöver lyftas och vilket mervärde det kan ge. Säkert är det andra som sitter med samma funderingar som du. Ta också reda på vilka samarbeten som redan finns, exempelvis vattenvårdsförbund, vattenråd eller miljösamverkan.

Oavsett om du hoppar in i ett befintligt nätverk eller om du tänker skapa ett eget så finns det flera saker att fundera över. De olika aktörerna kommer att ha olika förutsättningar för samarbete och samverkan vilket ska diskuteras när samarbetet inleds. Grannkommunen vill kanske bilda ett mer formellt nätverk medan markägaren tycker det räcker att träffas ibland för att diskutera specifika frågor. Även om planering tar tid så kan det vara tidseffektivt i det långa loppet. En enklare plan för arbetet kan vara ett bra stöd.

Några andra tips beroende på syftet:

  • Hitta nyckelaktörer med nätverk för att nå fler och med ”rätt kontakter”.
  • Bredda samverkan så att många olika aktörer får vara med.
  • Ge bra motiv till varför externa aktörer ska vilja engagera sig.
  • Ta vara på lokala inspiratörer och eldsjälar. De har lokal kunskap som är användbar och de kan ibland inspirera till olika åtgärder.

Några exempel på samverkan

Två män och kvinna står på en åker.

Bubblande engagemang i Kiladalen

I Kiladalen bubblar det av engagemang och initiativ. Länsstyrelsen i Södermanlands län och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund arbetar för att skapa samverkan och höja vattenkvaliteten i Kilaån.
Läs artikel på LIFE IP Rich Waters webbplats

Växten sjögull täcker vattenytan.

Gemensamma krafttag mot sjögull i Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Västmanland och Sörmland, Eskilstuna, Västerås, Kungsör och Köping driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod.

Läs mer på Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats

Halland tillsammans!

Vattensmart.se är en samverkan mellan Hallands kommuner och kommunala bolag som arbetar med vatten- och avloppstjänster. Vi förser Hallands invånare med friskt dricksvatten och arbetar för en hållbar vattenanvändning.

Samarbete för en hållbar vattenanvändning

Pilotprojekt inom WaterCoG

Projektet WaterCoGovernance har tagit fram verktyg som du kan använda för att öka engagemanget i arbetet för bättre vatten. Verktygen ger enkla och effektiva metoder för lokalt arbete med vatten.

Läs mer på HaV:s webbplats

”Vattendialog” ett framgångsrikt koncept

I Kävlingeån har arbetet med att anlägga våtmarker pågått under en lång period. För att skapa långsiktighet har flera kommuner gått samman och anställt lokala vattensamordnare och satsat på en ökad dialogen med lantbrukare i området.
Läs artikel på Greppa Näringens webbplats

En illustration av två vita figurer som tar varandra i hand mot en blå bakgrund.

Samverkan ska rena Långsjön

Långsjön är svårt förorenad, med höga fosforhalter och flera miljögifter över gränsvärdena. Nu ska sjön bli renare, genom ett samarbete mellan Stockholms stad och Huddinge kommun.
Läs artikel på mitti.se