Samverka kring din vattenplanering

Intern samordning

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens strategiska arbete och det bör inte vara annorlunda för vattenplaneringen. För en effektiv vattenplanering behövs en robust intern organisation. Här beskrivs ett exempel så kom ihåg att det finns fler sätt att organisera sig på för att nå målsättningen med arbetet.

Det är viktigt att det finns en delegationsordning som tydligt beskriver de olika grupperna och funktionernas roller oavsett vilken organisationsform som kommunen väljer.

För en effektiv vattenplanering behövs en robust intern organisation.

Det finns fördelar med att skapa en strategisk vattengrupp som beslutar och styr kommunens vattenarbete. Här finns exempelvis representation från förtroendevalda, förvaltningschefer eller andra funktioner med mandat att fatta beslut. Vidare behövs en eller flera tjänstepersongrupper med förvaltningsövergripande representation. Den/de bemannas av enheter som arbetar med vattenfrågor. Gruppen bereder underlag inför beslut, utgör expertstöd och genomför det vattenarbete som beslutas i den strategiska gruppen. De insatser som planeras ska beskrivas i verksamhetsplaneringen.

Slutligen så kan det vara en fördel att ha en vattensamordnare som håller samman vattenarbetet internt, planerar och följer upp arbetet, rapporterar till styrgrupp samt är kommunens kontaktperson för vattenarbetet mot externa.

Samordning med aktörer utanför kommunen

Med extern samverkan menas i detta sammanhang aktörer som inte ingår i den kommunala förvaltningen men som har påverkan på vattenmiljöerna eller påverkas av kommunens vattenarbete. Det finns många vinster med att samverka inom avrinningsområdet med olika aktörer, bland annat enklare beslutsvägar om samverkan formaliseras och samordnade insatser om åtgärder som gynnar fler än en aktör. Gemensamma ansökningar om externa bidrag till åtgärder i avrinningsområdet kan också underlättas.

Samverkan tar tid.

Samverkan tar tid. Gör därför en plan för vilka målgrupper du behöver nå i avrinningsområdet, vilka frågor som behöver lyftas och vilket mervärde det kan ge. Ta reda på vilka samarbeten som redan finns. De olika aktörerna kommer att ha olika förutsättningar för samarbete och samverkan vilket ska diskuteras när samarbetet inleds.

För mindre kommuner med färre resurser kan samarbete med andra kommuner bli nödvändigt och avgörande för att lyckas med vattenarbetet. Det finns många samarbetsvinster med gemensam planering, delad tjänst för vattensamordnare eller projektledare, delad finansiering och gemensam prioritering kring genomförande av åtgärder, särskilt i ett avrinningsområdesperspektiv.

Exempel: Pilotprojekt inom WaterCoG

Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten Västerhavet samarbetar med tre vattenråd som fungerar som pilotprojekt inom WaterCoG.
Läs mer på HaV:s webbplats

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.