Om webbplatsen vattenplanering.se

Målet med den här webbplatsen är att den ska inspirera och ge stöd i strategisk vattenplanering, för tjänstepersoner på kommuner som på olika sätt arbetar med vattenfrågor.

Webbplatsen syftar till att:

1. Samla material och sprida kunskap om vattenplaneringsrelaterade frågor och öka möjligheten för kommuner att dela lärdomar med varandra.
2. Sprida resultat från projektet LIFE IP Rich Waters.
3. Tillgängliggöra Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Om handboken för strategisk kommunal vattenplanering

Idén till en handbok kom ur en workshop där ett åttiotal representanter från kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt diskuterade behovet av stöd i sitt vattenarbete. Bland annat lyftes vikten av strategisk inriktning i arbetet och behov av verktyg för att underlätta kommunernas vattenplanering. Deltagarna såg också att det finns mycket att lära av varandra och att mer erfarenhetsutbyte kommuner emellan är värdefullt.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering ger förslag till en generell arbetsmodell för en målinriktad och strukturerad vattenplanering. Den har sin utgångspunkt i kommunala erfarenheter och ska användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen. Det är möjligt att använda hela eller delar av arbetsmodellen. Arbetsmodellen kan också användas för vattenplanering mellan flera olika aktörer, eller som ett stöd vid framtagande av exempelvis en vattenplan. Handboken innehåller också flera bilagor som kan vara ett stöd i olika delar av arbetsprocessen.

Handboken och bilagor finns publicerad i sin helhet på www.richwaters.se

Om projektet LIFE IP Rich Waters 2017-2024

Den här webbplatsen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm som en del av det EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters.

Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska LIFE IP Rich Waters tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft. Fokus är på de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE och samlar 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, föreningar och vattenvårdsförbund och koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet fokuserar på åtgärder inom följande områden:

Projektet fokuserar på åtgärder inom följande områden:

1. Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
2. Minska övergödningen från sjöbottnar
3. Minska mängden miljögifter i våra vatten
4. Skapa fria vandringsvägar för fisk
5. Förbättra vattenplaneringen

Tips på mer information