Motivera

Kommunalt vattenarbete är komplext. Det finns ofta ett stort förbättringsbehov för att kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen har dessutom många olika roller och ett brett ansvar för vattenfrågorna. Vattenfrågorna ska samtidigt balanseras med andra kommunala intressen, och man ska uppfylla lagkrav, tolka vägledningar och ha resurser (och kunskapen) att göra jobbet.

Varje kommun behöver hitta sina argument över fördelar och vinster med att utveckla och driva på vattenarbetet. En framgångsrik vattenplanering grundar sig inte enbart på krav att följa miljökvalitetsnormerna för vatten, även om det är ett grundläggande och viktigt argument. Med en politisk vilja och samsyn kan en effektiv vattenplanering spara både tid och pengar för organisationen samtidigt som arbetet ger positiv effekt för miljön. I detta kapitel finns argument som olika kommuner använt för att internt motivera att vattenarbetet utvecklas mot tydligare mål och högre effektivitet.

Argument för att utveckla arbetet

Kommunalt vattenarbete är komplext. Det finns ofta ett stort förbättringsbehov för att kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen har dessutom många olika roller och ett brett ansvar för vattenfrågorna. Vattenfrågorna ska samtidigt balanseras med andra kommunala intressen, och man ska uppfylla lagkrav, tolka vägledningar och att ha resurser (och kunskapen) att göra jobbet.

Varje kommun behöver hitta sina argument över fördelar och vinster med att utveckla och driva på vattenarbetet. En framgångsrik vattenplanering grundar sig inte enbart på krav att följa miljökvalitetsnormerna för vatten, även om det är ett grundläggande och viktigt argument. Med en politisk vilja och samsyn kan en effektiv vattenplanering spara både tid och pengar för organisationen samtidigt som arbetet ger positiv effekt för miljön. I detta kapitel finns argument som olika kommuner använt för att motivera internt för att utveckla vattenarbetet mot tydligare mål och högre effektivitet.

  • Effektivare arbetssätt. Tydligare målsättningar och tydligare organisation sparar tid, energi och pengar för organisationen.
  • Bättre förutsättningar för att klara lagkrav enligt PBL, MB och LAV. Exempelvis behöver kommuner med en offensiv samhällsplaneringsprocess särskilt prioritera uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom länsstyrelsen har en skyldighet att upphäva en kommuns beslut om detaljplan om beslutet kan innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs.
  • Skapa arbetssätt som främjar synergieffekter och identifierar multifunktionella åtgärder för att få mer nytta för pengarna.
  • Bättre beslutsunderlag till såväl internt arbete, samarbete med externa och till upphandlingar och beställningar eller detaljplaner, dvs ökad kvalitet i beställningar och uppdrag.
  • Säkra framtidens vatten för kommande generationer.

Tre viktiga punkter

1. Hitta ert varför

Varför är vattenfrågorna viktiga och vilka vinster finns det för kommunen att arbeta med en sammanhållen vattenplanering?

2. Hitta vem

Hitta vem som behöver motiveras. Vem behöver motiveras för att ”komma vidare”?

3. Skapa samsyn

Se till att skapa samsyn mellan egna ambitioner och lagkrav, mellan politiker och tjänstepersoner.

Material att använda

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Ett vattendrag med en brygga i trä där flera personer befinner sig.

Sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters.

Utvärdering av flera vattenvårdande delprojekt

Lomma – bäst på klimatanpassning

Lomma rankas högst av alla svenska kommuner i IVL, Svenska miljöinstitutets, mätning av arbetet med fysisk planering när det gäller klimatanpassning.

Jobbar över kommungränserna

Tulltorpsån har fått ett ansiktslyft

Tulltorpsån i Trelleborgs kommun har genomgått en omfattande restaurering.

Se film om restaureringen

Kostnader och finansiering för klimatanpassning

Boverket har tagit fram en förstudie som syftar till att skapa en bild av hur kunskapsläget ser ut gällande kostnader och finansiering för klimatanpassningsåtgärder. Förstudien fokuserar på områdena översvämning och erosion.

Boverkets rapport

Skyfall som förändrar allt

Kretslopp och vatten och Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har gjort en film om hur ett skyfall skulle kunna drabba Linnégatan i Göteborg. Detta för att uppmärksamma frågan i tid.

En vattenkran i ett kök.

Säkra tillgången till vatten

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången även i framtiden.
Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning

Många bäckar små…

Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm där du kan lära dig mer om hur vi kan minska den påverkan som kommer från dagvatten.

Två barn i badkläder som hoppar från en brygga ned i vattnet.

”Jag ser plötsligt botten!”

Arbetet med bottenbehandlingen av sjön Norrviken, som Sollentuna och Upplands Väsbys kommun genomförde under sommaren 2020 har verkligen uppskattats av allmänheten. Det visar en enkät som ett drygt hundratal boende i området har svarat på. Många uppger att de ser en positiv förändring av vattenkvaliteten och hela 85 procent tycker att det är viktigt att vattenmiljön i Norrviken förbättras.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters

En person sitter vid en dataskärm.

Utbildning om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning. För att stötta dem, finns en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtgärderna.
Läs mer om och beställ utbildningen här