Motivera

Varje kommun behöver hitta sina egna argument över vilka fördelar och vinster det finns med att driva och utveckla arbetet med strategisk planering av vatten.

Den politiska viljan att driva och utveckla vattenfrågorna är en avgörande faktor för hur väl en kommun lyckas med vattenarbetet.

I många fall kan det också vara nödvändigt att utbilda internt för att skapa bättre förståelse för vatten som resurs.

Argument för att utveckla arbetet

  • Hitta ett mer sammanhållet, resurseffektivt och ändamålsenligt arbetssätt utifrån det ansvar kommunen har för olika vattenfrågor.
  • Skapa en robust organisation för vattenarbetet för att ge bättre förutsättningar att genomföra åtgärder.
  • Skapa samsyn internt kring hur vattnet ska användas, utvecklas och skyddas för att bättre klara riskerna i ett förändrat klimat, trygga dricksvatten-försörjningen och öka kommunens attraktionskraft.
  • Skapa bättre möjlighet att följa lagkrav. Exempelvis behöver kommuner med en offensiv samhällsplaneringsprocess särskilt prioritera uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom länsstyrelsen har en skyldighet att upphäva en kommuns beslut om detaljplan om beslutet kan innebära att en miljökvalitetsnorm inte följs.
  • Skapa arbetssätt som främjar synergieffekter.
  • Skapa bättre underlag till verksamhetsplanering och budgetarbete.
  • Öka kunskap kring vattenfrågorna både bland medborgare men också internt inom kommunen för att minska negativ påverkan på vatten samt öka förståelse för varandras arbetsområden.

Tre viktiga punkter

1. Hitta ert varför

Varför är vattenfrågorna viktiga och vilka vinster finns det för kommunen att arbeta med en sammanhållen vattenplanering?

2. Hitta vem

Hitta vem som behöver motiveras. Vem behöver motiveras för att ”komma vidare”? Beslutsfattare, den interna organisation?

3. Skapa samsyn

Se till att skapa samsyn mellan egna ambitioner och lagkrav.

Material att använda

Steg 1 Motivera – att hitta argument

Steg 1 Motivera – att hitta argument (pdf)

Checklista

Mall för projektdirektiv

Mall för projektplan

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Många bäckar små…

Visste du att mycket av det vatten som rinner ner i en gallerbrunn helt orenat når din badsjö? I tätbefolkade områden är dagvatten en av de främsta påverkanskällorna på våra vatten.

Edsviken och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm där du kan lära dig mer om hur vi kan minska den påverkan som kommer från dagvatten.

Skyfall som förändrar allt

Kretslopp och vatten och Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad har gjort en film om hur ett skyfall skulle kunna drabba Linnégatan i Göteborg. Detta för att uppmärksamma frågan i tid.

Om de som planerar och bygger staden och fastighetsägare som äger mark hjälps åt så kan vi tillsammans undvika filmscenariot.

Ta kontakt med ditt vattenvårdsförbund!

Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund berättar om deras roll i den kommunala vattenplaneringen.

Bland annat uppmanar hon kommuner att i ett tidigt skede ta kontakt med vattenvårdsförbundet för att kunna dra nytta av deras stora kontaktnät och deras kunskap.

En karta över mälardalsområdet med utmärkta besöksmål som visar åtgärdade forsar och fiskvägar.

Fika med fisken!

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Via kartan Fika med fisken, får du tips om åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser.
Besökskartan Fika med fisken

”Jag ser plötsligt botten!”

Arbetet med bottenbehandlingen av sjön Norrviken, som Sollentuna och Upplands Väsbys kommun genomförde under sommaren 2020 har verkligen uppskattats av allmänheten. Det visar en enkät som ett drygt hundratal boende i området har svarat på. Många uppger att de ser en positiv förändring av vattenkvaliteten och hela 85 procent tycker att det är viktigt att vattenmiljön i Norrviken förbättras.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters

Övergödning vid hästgårdar

Inom LIFE IP Rich Waters får kommuner och andra intresserade hjälp med att söka pengar för åtgärder mot övergödning på hästgårdar. Deltagarna får stöd i att identifiera problem och möjliga åtgärder för att sedan kunna söka medel från länsstyrelsernas LOVA-anslag.
Kommuner får hjälp att söka pengar mot övergödning på hästgårdar

En lyftkran mot en blå himmel.

Stadsplanering

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade profilområden är hållbarhet.
Om Norra Djurgårdsstaden

Ekosystemtjänster

Projektet BiodiverCity handlar om den gröna och hälsosamma staden. Målet var att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
BiodiverCity – Om grön innovation i det urbana rummet

En person sitter vid en dataskärm.

Utbildning om kommunernas roll i vattenförvaltningen

Kommunpolitiker och tjänstepersoner ansvarar för flera av de åtgärder som ska göras enligt Sveriges vattenförvaltning. För att stötta dem, finns en utbildning som ger grundläggande kunskap kring åtgärderna.
Läs mer om och beställ utbildningen här

Forskare och elever jobbar tillsammans

Tillsammans med högstadieelever testar forskare vid Uppsala Universitet hälsotillståndet i Sveriges vatten.
Projektet Brunt vatten

Lär dig mer om aspen

Aspen har länge kämpat för sin överlevnad. Länsstyrelsen i Uppsala län har därför satsat stora resurser på att få tillbaka beståendet.
Se Uppsalas film om aspen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.