Kartlägga

I den här fasen inhämtas olika typer av underlag och information.

Kunskapsunderlag behövs för att skapa en god bild över tillståndet i miljön och analysera vilka utmaningar kommunen står inför. Kartläggningen ger också svar på vilka förutsättningar kommunen har för utveckling av vattenarbetet. Utifrån resultatet bedöms sedan vilka insatser som är mest prioriterade och som ger bäst valuta för insatsen.

Resultatet från kartläggningen kan även användas i ett senare skede som underlag vid genomförande av åtgärder eller i upphandling av tjänster. Därför är det viktigt att i planeringsfasen även fundera över hur resultatet ska lagras och förvaltas. Det kan också finnas anledning att återkomma till detta steg för att komplettera lägesbilden eller om syftet med själva vattenplaneringsprocessen förändras.

Tre viktiga punkter

1. Gemensam kunskapsbas

Bygg en gemensam kunskapsbas kring problembild och åtgärdsbehov.

2. Underlag för beslut

Fundera över vilket underlag som är nödvändiga och tillräckliga för att kunna fatta beslut om fortsatt arbete.

3. Ta hand om resultat

Tänk på hur resultatet från insamlingen ska förvaras och förvaltas. Det kommer med största sannolikhet att användas i andra uppdrag och projekt.

Bilagor att använda

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

En illustration av en blå dator.

Geodata och miljödata

Geodatarådet har en databas där du kan söka på geodata från flera myndigheter och organisationer.
Geodatarådets geodata

Naturvårdsverket samlar rapporter och kartskikt med information om natur och miljö i miljödataportalen.
Miljödataportalen

Länsstyrelserna har samlat geodata i en nationell geodatakatalog där det kostnadsfritt går att ladda ned både rikstäckande- och regionala geodata.

Geodatakatalogen

VISS – vattenförvaltningens verktyg

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
VISS, Vatteninformationssystem Sverige

En badplats med stilla vatten, skog och en blå himmel.

Badplatser

Havs- och vattenmyndigheten har samlat alla badplatser och vattnets kvalitet i en karta.
Karta över alla badvatten

Kommunernas översiktsplaner

Webbsidan innehåller länkar till kommunernas översiktsplaner. De flesta länkarna går till kommunernas webbplatser, i några fall går länken till en pdf.
Boverkets kunskapsbank

Detaljplanering

Här finner du Boverkets vägledning om detaljplanering, bland annat information om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.
Boverkets kunskapsbank

En skeppssättning på en grön gräsmatta mot en blå himmel.

Fornlämningar

Riksantikvarieämbetets har information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, på land och i vatten.
Databasen Fornsök

Ett dike som rinner emellan två gröna fält.

Vattenarkiv

Länsstyrelserna har ett Vattenarkiv med handlingar och kartor/ritningar av intresse för alla som jobbar med vatten i landskapet.
Länsstyrelsernas Vattenarkiv

En allé i en stadsmiljö som är översvämmad av vatten.

Översvämningar

MSB har samlat information om översvämningar och karteringar för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete.
Om översvämningar
Översvämningsportalen

Flera trädstammar mot en blå himmel och solens strålar tränger igenom skogen.

Krondroppsnätet

Krondroppsnätet omfattar 59 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Här mäts lufthalter, nedfall och markvattenkemi.
Krondroppsnätets webbplats

Havsarkiv och vattenwebb

SMHI samlar nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering.
Svenskt Havsarkiv

Ta del av visualisering och ladda ned observationer, modelldata och register för Sveriges vatten.
Vattenwebben

En haj i ett klart vatten i ett stort akvarium.

Samlade data från SLU

SLU samlar art- och miljödata lagrade i databaser, informationsportaler, gis-skikt och webbtjänster.
Art- och miljödata
Artdatabanken
Sjöar och vattendrag

Ett grönt träd inuti en trasig glaskula, med gröna blad runtom.

SMHI:s klimatscenarier, fakta och vägledningar

SMHI har samlat fakta hur klimatförändringen påverkar vatten och avlopp, vilka riskområden som finns och antal dagar med lågflöde. De har också tagit fram flera klimatscenarier.
Så påverkar klimatförändringen vatten och avlopp
Samlad vägledning om riskområden
Antal dagar med lågflöde
Klimatscenarier

SGU:s data och checklista

Sveriges geologiska undersökning (SGU) samlar data som samlas in inom svensk miljöövervakning, för att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastningen.
SGU:s data

SGU beskriver också vilket underlag som behövs inför en tillståndsansökan för verksamheter som ligger i anslutning till en grundvattenförekomst.
SGU:s checklista

SGU om samhällsplanering

Geologisk information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark och vatten.

SGU:s information om samhällsplanering

Planeringsunderlag vid rasrisk, erosion och skred

Sveriges geologiska undersökning tar fram och sammanställer olika planeringsunderlag som stöd till myndigheter vid fysisk planering. Här finns planeringsunderlag som rör geotekniska säkerhetsfrågor; ras, skred och erosion. Underlagen kan användas i arbetet med klimatanpassning.
SGU:s planeringsunderlag

En vit och röd fyr på en klippa vid havet.

Marina områden

Med verktyget Mosaic kan man identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Om Mosaic på HaV:s webbplats

En tillknöcklad plåtburk under en buske.

Om förorenade områden

Länsstyrelserna har tagit fram en webbportal med material och information om förorenade områden.
EBH-portalen