Kartlägga

Kunskapsunderlag behövs för att skapa en god bild över tillståndet i miljön, analysera vilka utmaningar kommunen står inför och därefter göra en prioritering av insatser.

Vilken typ av underlag som bör samlas in bedöms utifrån syftet med insamlingen. Olika typer av underlag och information inhämtas både internt och externt.

Resultatet från kartläggningen kan även användas i senare skede som underlag vid genomförande av åtgärder eller i upphandling av tjänster. Det kan också finnas anledning att återkomma till detta steg för att komplettera lägesbilden eller om syftet med själva vattenplaneringsprocessen förändras.

Glöm inte att bestämma hur det insamlade underlaget ska förvaltas och förvaras så att det är tillgängligt senare.

Tre viktiga punkter

1. Gemensam kunskapsbas

Bygg en gemensam kunskapsbas kring problembild och åtgärdsbehov.

2. Underlag för beslut

Fundera över vilket underlag som är nödvändiga och tillräckliga för att kunna fatta beslut om fortsatt arbete.

3. Ta hand om resultat

Tänk på hur resultatet från insamlingen ska förvaras och förvaltas. Det kommer med största sannolikhet att användas i andra uppdrag och projekt.

Inspirationsmaterial

Geodata

Lantmäteriet har kartlagt geodata som beskriver allt som har ett geografiskt läge, som byggnader, sjöar och befolkning.
Lantmäteriets geodata

Geodatarådet har en databas där du kan söka på geodata från flera myndigheter och organisationer.
Geodatarådets geodata

Miljödata

Naturvårdsverket samlar rapporter och kartskikt med information om natur och miljö i miljödataportalen, Det handlar bland annat om miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser.
Miljödataportalen

Badplatser

Havs- och vattenmyndigheten har samlat alla badplatser och vattnets kvalitet i en karta.
Karta över alla badvatten

Fornlämningar

Riksantikvarieämbetets har information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, på land och i vatten.
Databasen Fornsök

Landets vägar

Trafikverket erbjuder en karta över landet samtliga vägar.
Nationell vägdatabas

Ta hjälp av GIS och VISS

GIS samlar alla karttjänster som Länsstyrelserna erbjuder.
Till karttjänsterna i GIS

Geokalkyl är ett GIS-verktyg för att beräkna och visualisera kostnader för markbyggnadsarbeten i tidiga planeringsskeden. Det kan även visualisera kostnader för bland annat klimatanpassning och sanering av förorenade områden.
Geokalkyl

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns data om övervakning, miljömål, åtgärder, kartläggning och analys för Sveriges vatten.
VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Översvämningar

MSB har samlat information om översvämningar och karteringar för att stödja kommuner och länsstyrelser i deras planeringsarbete.
Om översvämningar
Översvämningsportalen

Industriregistret

Industriregistret är ett omfattande register för industrisektorn i Sverige. Här kan du söka efter allt från tillverkare till transporter av gods.
industriregistret.se

Krondroppsnätet

Krondroppsnätet omfattar 59 provytor i skog och på öppet fält fördelade över hela landet. Här mäts lufthalter, nedfall och markvattenkemi.
Krondroppsnätets webbplats

Svenskt havsarkiv

SMHI samlar nationella och regionala data från svensk miljöövervakning och miljöinventering.
Svenskt Havsarkiv

SMHI:s vattenwebb

Ta del av visualisering och ladda ned observationer, modelldata och register för Sveriges vatten.
Vattenwebben

Samlade data från SLU

SLU samlar art- och miljödata lagrade i databaser, informationsportaler, gis-skikt och webbtjänster.
Art- och miljödata
Artdatabanken
Sjöar och vattendrag

Ta hjälp av SMHI:s klimatscenarier, fakta och vägledningar

SMHI har samlat fakta hur klimatförändringen påverkar vatten och avlopp, vilka riskområden som finns och antal dagar med lågflöde. De har också tagit fram flera klimatscenarier.
Så påverkar klimatförändringen vatten och avlopp
Samlad vägledning om riskområden
Antal dagar med lågflöde
Klimatscenarier

Data från miljöövervakning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) samlar data som samlas in inom svensk miljöövervakning, för att redovisa tillstånd och trender av miljögiftsbelastningen.
SGU:s data

Påverkan i grundvatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beskriver vilket underlag som behövs inför en tillståndsansökan för verksamheter som ligger i anslutning till en grundvattenförekomst.
SGU:s checklista

Planeringsunderlag vid rasrisk, erosion och skred

Sveriges geologiska undersökning (SGU) tar fram och sammanställer olika planeringsunderlag som stöd till myndigheter vid fysisk planering. Här finns planeringsunderlag som rör geotekniska säkerhetsfrågor; ras, skred och erosion. Underlagen kan användas i arbetet med klimatanpassning.
SGU:s planeringsunderlag

Marina områden

Med verktyget Mosaic kan man identifiera värdefulla marina områden med särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Om Mosaic på HaV:s webbplats

Luftkvalitet

Naturvårdsverket samlar mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. I databasen finns även årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna.
Dataportalen för luftkvalitet

Earthwatch Institute

I USA finns EarthWatch Institute som är ett forskningsprojekt som undersöker hur våra globala sötvattensekosystem mår och detta görs i en omfattning som aldrig tidigare gjorts. Projektet syftar till att: “…engage people worldwide in scientific field research and education to promote the understanding and action necessary for a sustainable environment.
Om projektet Freshwater Water

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.