Strategisk kommunal vattenplanering

Strategisk vattenplanering

När du tänker på vattenarbetet i din kommun – ser du en tydlig målsättning med  ert vattenarbete? Har ni en effektiv organisation? Strategisk vattenplanering handlar om att balansera olika intressen och krav, och om att få planeringen att fungera nu och på längre sikt. Det handlar om att skapa ett sammanhållet arbetssätt för kommunens vattenfrågor och beslutsunderlag för skydd, utveckling och nyttjande kommunens vatten nu och i framtiden. En effektivare styrning mot ett gemensamt mål.

Kommunen har många roller

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och ett brett ansvar innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet.

Handbok som hjälp i arbetet

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har en handbok tagits fram inom LIFE IP Rich Waters. Handboken är ett verktyg för kommuner som vill komma igång med eller utveckla sitt vattenarbete mot ett mer integrerat och sammanhållet arbetssätt för kommunens olika ansvar och roller. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter.

Arbetsmodellen är indelad i sex steg och du kan använda både utvalda delar eller hela processen. Handboken ska vara ett stöd att strukturera ett komplext arbete. Ta hjälp av den du med!

Lär dig mer om handbokens sex steg

Handboken är indelad i följande steg:
motivera, organisera, kartlägga, prioritera,
genomföra och följa upp.

Aktuellt

Ny webbinarieserie från Rich Waters!

LIFE IP Rich Waters avslutas under 2024 och är därmed inne i sin slutfas. Som en del i detta bjuder projektet in till en ny serie med ett tiotal webbinarier där flera av delprojekten presenterar sitt slutresultat. Webbinarierna är en

Ett glas som fylls på med kranvatten.

Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd