Organisera

En viktig faktor för att lyckas med vattenarbetet i en kommun är att etablera en robust förvaltningsövergripande organisation där varje aktörs ansvar fastställs, särskilt eftersom vattenfrågan ofta spänner över flera förvaltningar.

Ansvar och mandat bör förankras i den politiska organisationen. Om ni är överens om vem som ansvarar för vilka frågor och i vilket skede, besparar ni er många diskussioner i ett senare skede när operativa åtgärder ska genomföras.

I det här kapitlet hittar du stöd för att organisera vattenarbetet inom kommunen och med externa parter utifrån olika exempel på hur andra kommuner gjort. Det blir allt viktigare med mellankommunal planering för att nå upp till Vattendirektivets krav. Avrinningsområdesperspektivet lyfts allt oftare fram som  något som behöver utvecklas i planeringen. För många kommuner räcker varken resurser eller kompetens för att täcka upp för alla olika vattenrelaterade krav och behov inom deras geografiska område. Samverkan med andra blir då extra betydelsefull för att maximera effekterna av de åtgärder som genomförs.

Det är ofta i detta steg som tankar om att formulera visioner, målbild och organisation i en vattenplan/blåplan kommer. Dessa typer av styrande och stödjande vattendokument är mycket bra stöd i ett kommunalt vattenarbete – både för det lärande som sker under arbetets gång, men också det stöd som den slutliga produkten kan vara i förvaltningsorganisationen.

Samverka för ett bättre resultat

Här har vi samlat tips och idéer om hur du kan tänka när det gäller att både samordna arbetet internt i din organisation och tillsammans med aktörer utanför kommunen.

Tre viktiga punkter

1. Robust organisation

Skapa en robust intern organisation med bred representation från olika delar av kommunen.

2. Roller och ansvar

Besluta om roller och ansvar för berörda. Vem ska fatta beslut i vilka frågor, och när?

3. Samverka

Samverka med tex. andra kommuner för ökad kunskap och mer resurseffektiva  insatser, exempelvis gemensam planering, delade tjänster, finansiering, prioritering och genomförande av åtgärder.

Fler frågor att ställa sig

  • Är det tydligt vem som har ansvar för vad?
  • Vem behöver vara med?
  • Vilka behöver vi samverka med för att bli mer effektiva i vårt arbete?

Bilagor att använda

Bilaga 1 – Checklista för vattenarbete

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

En sjö i skymningen med en brygga i förgrunden.

Starta ett vattenråd

Vattenråd kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomiskt förening. Exempel på medlemmar i vattenråd är kommuner, kraftbolag och fiskevårdsorganisationer. Många vattenråd har bildats ur redan befintliga vattenvårdsförbund eller vattenförbund.
Starta ett vattenråd

En illustration av åtta personer som är målade i olika färger.

Samverkan i Skåne

Tre kommuner i Skåne har genomfört ett av Sveriges första och större vatten- och landskapsvårdsprojekt för att motverka övergödning, främja biologisk mångfald och rekreation samt för att minska risken för översvämningar. Kommunerna har samverkat i sina lösningar kring ett gemensamt vattendrag.
Kommunal samverkan kring vattenproblem

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

Lokalt engagemang

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. (Bild: Havs- och vattenmyndigheten) Pilotområden med åtgärdssamordnare