Organisera

En viktig faktor för att lyckas med vattenarbetet i en kommun är att etablera en robust organisation där det fastställs vilket ansvar varje aktör har.

Den politiska förankringen är central tillsammans med att skapa en förvaltningsövergripande organisation för samsyn kring vattenarbetet. Det besparar många diskussioner i senare skede när operativa åtgärder ska genomföras.

Eftersom vatten inte följer administrativa gränser är det också viktigt att utveckla samverkan med externa aktörer ur ett avrinningsområdesperspektiv.

Samverka kring din vattenplanering

Här har vi samlat tips och idéer om hur du kan tänka när det gäller att samordna arbetet internt i din organisation och tillsammans med aktörer utanför kommunen.

Vem bestämmer?

Vanligtvis beslutar kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen om strategiska inriktningar och det bör inte vara annorlunda med vattenplaneringen. Kommunens ledning ska fördela ansvar för olika arbetsinsatser och därmed möjliggöra för kommunen att följa lagkrav.

Vad ska organiseras?

En intern samordning är en förutsättning för att lyckas i vattenarbetet, särskilt eftersom vattenfrågan spänner över flera förvaltningar. Kommunen behöver därför skapa en robust intern förvaltningsöverskridande organisation för att hantera vattenfrågorna som ett första steg till en sammanhållen vattenplanering. Med interna aktörer avses kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen som berörs av vattenfrågor.

En viktig erfarenhet är att tidigt inkludera de olika funktionerna som ska ingå i vattenarbetet, i diskussioner om organisationsform. Tidigt deltagande ökar engagemanget och möjligheterna till samsyn. Arbetet med ansvarsfördelning innebär att förvaltningarna identifierar vilka frågor man äger och ansvarar för. Det är också särskilt viktigt att tydliggöra vilken som är tillsynsmyndighetens roll och vilka som är kommunens övriga roller, exempelvis som verksamhetsutövare. Med en tydlig ansvarsfördelning kommer planering och genomförande av det praktiska vattenarbetet att underlättas avsevärt i ett senare skede, oavsett om det handlar om att ta fram en vattenplan, prioritera tillsyn eller att genomföra fysiska åtgärder. Flera kommuner berättar att de fastnat i vattenarbetet eller att olika förvaltningar driver frågor som motverkar en annans arbete som en konsekvens av bristfällig intern samordning. En stabil intern organisation kommer också att underlätta samarbetet med externa aktörer med tydligare kontaktvägar och tydlig ansvarsfördelning.

Tre viktiga punkter

1. Robust organisation

Skapa en robust intern organisation med bred representation från olika delar av kommunen.

2. Roller och ansvar

Besluta om en delegationsordning som beskriver roller och ansvar.

3. Samverka

Samverka med externa parter för ökad kunskap och mer resurseffektiva insatser.

Fler frågor att ställa sig

Är det tydligt vem som har ansvar för vad?

Vem behöver vara med?

Vilka behöver vi samverka med för att bli mer effektiva i vårt arbete?

Material att använda

Steg 2 Organisera – att fördela ansvar och uppdrag

Steg 2 – Organisera – att fördela ansvar och uppdrag (pdf)

Checklista

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

En illustration av åtta personer som är målade i olika färger.

Samverkan i Skåne

Tre kommuner i Skåne har genomfört ett av Sveriges första och större vatten- och landskapsvårdsprojekt för att motverka övergödning, främja biologisk mångfald och rekreation samt för att minska risken för översvämningar. Kommunerna har samverkat i sina lösningar kring ett gemensamt vattendrag.
Kommunal samverkan kring vattenproblem

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

Lokalt engagemang

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. (Bild: Havs- och vattenmyndigheten) Pilotområden med åtgärdssamordnare

En sjö i skymningen med en brygga i förgrunden.

Starta ett vattenråd

Vattenråd kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomiskt förening. Exempel på medlemmar i vattenråd är kommuner, kraftbolag och fiskevårdsorganisationer. Många vattenråd har bildats ur redan befintliga vattenvårdsförbund eller vattenförbund.
Starta ett vattenråd

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.