Organisera

En viktig faktor för att lyckas med vattenarbetet i en kommun är att etablera en robust förvaltningsövergripande organisation där varje aktörs ansvar fastställs, särskilt eftersom vattenfrågan spänner över (ofta) flera förvaltningar. Ansvar och mandat bör förankras i den politiska organisationen. Om ni är överens om vem som ansvarar för vilka frågor och i vilket skede, besparar ni många diskussioner i senare skede när operativa åtgärder ska genomföras.

I det här kapitlet hittar du stöd för att organisera vattenarbetet inom kommunen och med externa parter utifrån olika exempel på hur andra kommuner gjort.

Det blir allt viktigare med mellankommunal planering för att nå upp till Vattendirektivets krav. Avrinningsområdesperspektivet lyfts allt oftare fram som något som behöver utvecklas i planeringen. För många kommuner räcker varken resurser eller kompetens för att täcka upp för alla olika vattenrelaterade krav och behov inom sitt geografiska område. Samverkan med andra blir då extra betydelsefull för att maximera effekterna av de åtgärder som genomförs.

Samverka kring din vattenplanering

Här har vi samlat tips och idéer om hur du kan tänka när det gäller att samordna arbetet internt i din organisation och tillsammans med aktörer utanför kommunen.

Vem bestämmer?

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens strategiska vattenarbete. Vanligtvis beslutar kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen om olika strategiska inriktningar och det bör inte vara annorlunda för vattenplaneringen. Kommunens ledning ska fördela ansvar för olika arbetsinsatser och därmed möjliggöra för kommunen att följa lagkrav.

Vad ska organiseras?

En intern samordning är en förutsättning för att lyckas i vattenarbetet, särskilt eftersom vattenfrågan spänner över flera förvaltningar. Kommunen behöver därför skapa en robust intern organisation som kan ta sig an utmaningar och behov kring kommunens vattenresurser. Organisationen kan se lite olika ut beroende på kommun så ni behöver hitta ett sätt att jobba som fungerar för er. Med interna aktörer avses kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen som berörs av vattenfrågor.

En viktig erfarenhet är att tidigt inkludera de olika funktionerna i diskussioner om organisationsform. Tidigt deltagande ökar också engagemanget och möjligheterna till samsyn. Arbetet med ansvarsfördelning innebär att förvaltningarna identifierar vilka frågor man ansvarar för. Det är också särskilt viktigt att tydliggöra vad som är tillsynsmyndighetens roll och vad som är kommunens övriga roller. Med en tydlig ansvarsfördelningen inom kommunen kommer planering och genomförande av det praktiska vattenarbetet att underlättas avsevärt i ett senare skede, oavsett om det handlar om att ta fram en vattenplan, hantera vattenfrågor i detalj- eller översiktsplanering, prioritera tillsyn eller att genomföra fysiska åtgärder. Flera kommuner berättar om konsekvenser från en bristande intern organisation:

  • Arbetet pausas/tar mycket längre tid eftersom de inte kommer överens. Ex. Detaljplanearbetet försenas på grund av viktiga frågor inte beaktats till granskning.
  • Olika förvaltningar driver frågor som direkt motverkar varandras syfte och mål.
  • Olika förvaltningar upphandlar likvärdiga beställningar från olika konsulter.

Tre viktiga punkter

1. Robust organisation

Skapa en robust intern organisation med bred representation från olika delar av kommunen.

2. Roller och ansvar

Besluta om en delegationsordning som beskriver roller och ansvar.

3. Samverka

Samverka med externa parter för ökad kunskap och mer resurseffektiva insatser, exempelvis gemensam planering, delade tjänster som projektledare eller vattensamordnare, finansiering, prioritering och genomförande av åtgärder.

Fler frågor att ställa sig

  • Är det tydligt vem som har ansvar för vad?
  • Vem behöver vara med?
  • Vilka behöver vi samverka med för att bli mer effektiva i vårt arbete?

Material att använda

Steg 2 Organisera – att fördela ansvar och uppdrag

Steg 2 – Organisera – att fördela ansvar och uppdrag (pdf)

Checklista

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

En illustration av åtta personer som är målade i olika färger.

Samverkan i Skåne

Tre kommuner i Skåne har genomfört ett av Sveriges första och större vatten- och landskapsvårdsprojekt för att motverka övergödning, främja biologisk mångfald och rekreation samt för att minska risken för översvämningar. Kommunerna har samverkat i sina lösningar kring ett gemensamt vattendrag.
Kommunal samverkan kring vattenproblem

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

Lokalt engagemang

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården. Målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. (Bild: Havs- och vattenmyndigheten) Pilotområden med åtgärdssamordnare

En sjö i skymningen med en brygga i förgrunden.

Starta ett vattenråd

Vattenråd kan organiseras på olika sätt, till exempel som ideell eller ekonomiskt förening. Exempel på medlemmar i vattenråd är kommuner, kraftbolag och fiskevårdsorganisationer. Många vattenråd har bildats ur redan befintliga vattenvårdsförbund eller vattenförbund.
Starta ett vattenråd

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.