Genomföra

När prioriteringen bland insatserna är gjord, är det tid att genomföra dem. Detta kan ofta vara en utmaning, som kan förenklas genom ett gediget förarbete.

Åtgärder kan delas upp i administrativa, förberedande och fysiska åtgärder.

Administrativa åtgärder är framtagande av till exempel planer och program för vatten. Vattendokumenten kan vara styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med vattenfrågorna. De innehåller beskrivningar om målsättningar, ansvarsfördelning och olika typer av åtgärder som krävs för att nå målen samt underlättar uppföljning och utvärdering av arbetet.

Förberedande åtgärder fokuserar mer på framtagande av underlag. Kunskapsunderlag behövs för att skapa en god bild över tillståndet i miljön och analysera vilka utmaningar kommunen står inför.

Fysiska åtgärder syftar på ”spaden i backen”- åtgärder så som att anlägga en våtmark, riva ett vandringshinder eller bygga en dagvattendamm. Det är viktigt med en god projektplanering, särskilt om flera aktörer ingår i projektet. Glöm inte heller att dokumentera och följa upp arbetet för att utveckla arbetssättet. 

Tre viktiga punkter

1. Dokumentera

Arbetet med genomförandet är en process i sig. Dokumentera för att utveckla arbetssätt och för att främja erfarenhetsutbyte.

2. Samordning

Säkerställ genomförande och finansiering genom planering och samordning internt, och samverkan och samarbete externt.

3. Förankra

Kommunicera och förankra resultatet för samsyn i genomförande.

Inspirationsmaterial

Bättre miljö på hästgården

På Julmyra Horse Center i Heby finns runt 200 hästar. Gården ligger i närheten av Vansjön-Nordsjön och genom området rinner Julmyrabäcken. De många hagarna innebär en belastning för miljön, när näringsläckage från hästgödsel läcker ut i vattnet och bidrar till övergödning. Med målet att möta dessa utmaningar och genomföra konkreta åtgärder är Julmyra en av parterna i LIFE IP Rich Waters.

Här kan du se en kort film om åtgärderna på Julmyra Horse Center, producerad av SLU/Goodla.

Mer om Julmyras åtgärder

Faunapassage i stadsmiljö

Västerås stad och Mälarenergi har, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, anlagt en faunapassage vid Turbinbron i Svartån i centrala Västerås. Projektet visar hur fiskpassager kan byggas med hänsyn till känsliga kulturmiljöer i en stad.

I filmen berättar Johan Lind, Mälarenergi, och Susanna Hansen, Västerås stad, om projektet. 

Läs mer om projektet på LIFE IP Rich Waters webbplats

Fosforfällning i Brunnsviken

I Stockholm pågår ett projekt för att sjöar och vattendrag ska uppnå god vattenstatus enligt EU-direktiv.

Fosforfällning är en av åtgärderna som utförts i Brunnsviken hösten 2019. Stockholms stad har tagit fram en film om detta.

Tips: Aktivera undertexter för översättning.

Fokus på kantzoner

Under våren 2019 planterade Sportfiskarna, tillsammans med 24 skolklasser från Sigtuna och Knivsta kommun, träd längs Lövstaån.

Trädplanteringen är en del i arbetet för att förbättra förutsättningarna för den nära hotade aspen som leker i ån.

Nytt verktyg för att skapa fler våtmarker

Nu ska det bli enklare att prata våtmark! Länsstyrelserna har gemensamt lanserat ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.
Länsstyrelsens våtmarksverktyg

SMHI ger goda exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter har SMHI tagit fram flera exempel på olika typer av arbete med klimatanpassning. Läs bland annat om campingen på Öland som bytte till havsvattenpooler och skidanläggningar som lagrar snö med hjälp av sågspån under lågsäsongen.
Exempel på klimatanpassningar

Naturvårdande vattenbufflar

I Fysingens naturreservat finns de två vattenbufflarna Maud och Ellen. De ska för Länsstyrelsens räkning beta i vattnet och på land för att gynna den biologiska mångfalden.
Vattenbufflar främjar biologisk mångfald

Kristiansstads vattenrike

I vattenriket i Kristiansstad arbetar man med att bevara och utveckla landskapet så att det blir bra för både natur och människa.
Ett modellområde för hållbar utveckling

Oset och Rynningeviken

I Örebro har man gjort en stor restaurering av landskapet kring Rynningeviken, till glädje för både växter, djur och människor.
Attraktivt utflyktsmål som välkomnar alla

Goda exempel från Västervik

Västerviks kommun har under många år arbetat för att förbättra miljösituationen i kommunen genom samverkan i olika vattenmiljöprojekt. 
Tema Vatten i Västervik

Grön och hälsosam stad

I projektet BiodiverCity utvecklades produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
BiodiverCity

Multidamm ger klarare badvatten

Vid Ernebergsfältet i Gamleby i Västerviks kommun håller det på att byggas en så kallad multidamm, med flera olika användningsområden. Dammen ska bland annat hindra översvämning vid skyfall.
Se SVT:s inslag om projektet

Nu växer salixen på den gamla deponin

I juni 2019 planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters webbplats

Hemmesta sjöäng på Värmdö

Genom ett nära samarbetsprojekt skapade flera aktörer tillsammans Hemmesta sjöäng, en våtmark och ett rekreationsområde.
Om projektet Hemmesta sjöäng

LEVA för vatten

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.
Pilotområden med åtgärdssamordnare

Metod för variant av lokalt åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en publikation om hur man genom planering med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan bevara och utveckla naturvärden i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområdet.
Ladda hem publikationen från Hav

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.