Genomföra

När kommunen prioriterat bland insatserna är det tid att genomföra dem. Det kan vara olika svårt att gå från ord till handling, men gott förarbete ger bättre förutsättningar att lyckas.

Vi delar in åtgärderna i tre kategorier: administrativa, förberedande och fysiska åtgärder.

Tre viktiga punkter

1. Dokumentera

Arbetet med genomförandet är en process i sig. Dokumentera för att utveckla arbetssätt och för att främja erfarenhetsutbyte.

2. Samordning

Säkerställ genomförande och finansiering genom planering och samordning internt, och samverkan och samarbete externt.

3. Förankra

Kommunicera och förankra resultatet med berörda internt och externt.

Bilagor att använda

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Goda exempel på åtgärder i lantbruket

På Brunnby gård har Västerås stad, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, anlagt en demonstrationsslinga med informationsskyltar om åtgärder för att både behålla näringen på åkern, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. I en kort film får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin längs slingan.
Se filmen ”Behåll näringen på marken”

Dialog med markägare och boende

Gisslarbo har lång industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I en kort film intervjuas markägare, närboende och andra som berörts av de åtgärder som gjorts.
Fritt fram i Gisslarboån

En man står och tittar ut över en odling av salix.

Här växer salixen!

Älvkarleby kommun och företaget Bioremed testar och utvärderar salixplantering som metod för att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters webbplats

Nya regnbäddar i Nacka

Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som ofta hamnar i närliggande vattendrag. Med hjälp av en ny typ av regnbädd vill Nacka kommun fördröja och rena dagvattnet. Foto: Nacka kommun
70 regnbäddar planeras

Två svarta vattenbufflar i en hage.

Naturvårdande vattenbufflar

I Fysingens naturreservat finns de två vattenbufflarna Maud och Ellen. De ska för Länsstyrelsens räkning beta i vattnet och på land för att gynna den biologiska mångfalden.
Vattenbufflar främjar biologisk mångfald

Ett stilla vattendrag med sandbankar och träd vid sidan.

Lättare att prata våtmark

Länsstyrelserna har gemensamt skapat ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.
Länsstyrelsens våtmarksverktyg

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

LEVA för vatten

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.
Pilotområden med åtgärdssamordnare