Utvärdering och uppföljning av vattenarbetet

Utvärdering av vattenarbetet

Utvärderingar ger underlag för att fatta beslut och styra arbetet mot målet. Hur ska vi veta om det arbete som läggs ned är tillräcklig bra? Behöver organisationen justeras? Genom utvärdering ställer du kontrollfrågor som hjälper till att följa upp effekterna av det som planerades och förbättra slutresultatet. Blev det som det var tänkt? Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Utan att utvärdera blir det svårt att veta om de åtgärder som vidtas faktiskt ger effekt på målet.

Först och främst behöver man ha kommit överens om vad som ska utvärderas. Statskontoret (Myndigheten för en effektiv statsförvaltning) sammanfattar olika förslag på frågeställningar:

 • Behov – Vilka är de behov som kommunen vill möta, hur ser de ut?
 • Åtgärder – Vilka åtgärder vidtogs för att möta behoven?
 • Effekter – Vad blev resultatet av dessa åtgärder?
 • Orsakssamband – Vilka faktorer har påverkat resultatet?
 • Genomförandeprocesser – Genomfördes åtgärderna på bästa sätt?
 • Måluppfyllelse – På vilket sätt förhåller sig resultatet till målet?
 • Effektivitet – Var åtgärderna ett effektivt sätt att nå resultatet?

En utvärdering behöver ske i rätt tid under ett arbete. Det går till exempel inte att utvärdera effekten av en åtgärd under själva genomförandefasen. Däremot går det att göra utvärderingar på mindre delar av arbetet, till exempel; hur fungerade upphandlingen för tjänsten, trots att slutresultatet inte är på plats? Tänk därför på att lägga utvärderingen rätt i tid i relation till din arbetsprocess. Fundera även här på vilka frågor du ska ställa, till vem och vad du avser att använda resultatet till.

Sociala och ekonomiska effekter av miljöprojekt

Att identifiera sociala och ekonomiska effekter av miljöprojekt kan generellt skapa större förståelse, acceptans och motivation för att genomföra åtgärder, kanske särskilt dem som innebär en stor investering.

Vattenåtgärder kan ge både direkta och indirekta socioekonomiska effekter. En dagvattenpark kan till exempel även innebära ett förbättrat översvämningsskydd i framtiden, och indirekt innebära minskade kostnader för översvämning. Sociala och ekonomiska effekter gränsar i vissa fall till ekosystemtjänster och ekosystemtjänstanalys. Projektet LIFE IP Rich Waters lät 2021 utvärdera åtta olika åtgärder för bättre vatten för att se vilka ytterligare effekter, förutom direkta förbättringar i vattenmiljön, som projekten lett till. Utvärderingen kan ge inspiration och idéer till hur en kommun kan följa upp vattenvårdsåtgärder.

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Invigning av faunapassagen vid Östtuna i Hedströmmen. Foto: LIFE IP Rich Waters.

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt – LIFE IP Rich Waters

Uppföljning av vattenarbetet

Genom uppföljning kan du ta reda på hur väl er plan eller ert arbete uppfyller de uppställda målen. Kommuner tipsar om att följa upp vattenarbetet årligen, till exempel genom miljöbokslut. Nackdelen med att följa upp mer sällan, exempelvis en gång per mandatperiod, är att det kan bidra till minskad effektivitet och lägre uppmärksamhet på förändringar. Genom att följa upp årsvis finns det större möjlighet att vara proaktiv om arbetet inte följer den plan som upprättats samt om resurser behöver omfördelas. Några frågor att fundera på (se Bilaga 1 – checklista för fler):

 • Finns redan en uppföljningsplan för vattenarbetet? Kan uppföljningen av olika delar av vattenarbetet sammanfogas med andra uppföljningar i kommunen? Finns mallar att använda? Stöd att få internt?
 • Vad är syftet med uppföljningen? Vad ska följas upp? Vad ska resultatet användas till?
 • Hur ofta ska arbetet följas upp? Är det olika för olika delar i processen, det strategiska arbetet eller det praktiska?
 • Vem ska ansvara för uppföljningen? Vem rapporterar till vem?
 • Vad händer med resultatet av uppföljningen? Hur ska det kommuniceras och till vem?