Om oss

Den här webbplatsen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm som en del av det EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet är att webbsidan ska inspirera och ge stöd i strategisk vattenplanering. 

Webbsidan är först och främst framtagen som stöd för handläggare vid kommuner med syfte att:

  • Samla material och sprida kunskap om vattenplaneringsrelaterade frågor och öka möjligheten för kommuner att dela erfarenheter med varandra.
  • Sprida resultat från projektet LIFE IP Rich Waters.
  • Tillgängliggöra Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.
 

Om LIFE IP Rich Waters

Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet LIFE IP Rich Waters tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft. Fokus är på de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE och samlar 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, föreningar och vattenvårdsförbund och koordineras av Länsstyrelsen i Västmanland.

Projektet fokuserar på åtgärder inom fem områden:

  1. Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
  2. Minska övergödningen från sjöbottnar
  3. Minska mängden miljögifter i våra vatten
  4. Skapa fria vandringsvägar för fisk
  5. Förbättra vattenplaneringen

Läs mer på projektets webbplats: www.richwaters.se