Lokala åtgärdsprogram ska göra Stockholms sjöar och vattendrag friskare

För att verkligen ta ett krafttag i arbetet med att säkerställa att Sveriges vatten ska nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna, har flera kommuner arbetat fram lokala åtgärdsprogram för specifika sjöar eller andra vattendrag. Stockholms stad har kommit långt i det här arbetet och har som mål att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden.

En vy över en stor stad med gamla byggnader vid vatten.

De lokala åtgärdsprogrammen som Stockholms stad har tagit fram innehåller förslag på åtgärder som är specifika för en viss sjö eller vattendrag. Syftet är:

  • att visa den aktuella statusen på vattnet,
  • att identifiera vad som gör att vattnet mår som det gör,
  • att se vilka behov av förbättringar som finns och
  • att ta fram möjliga åtgärder som behöver göras för att god status ska kunna nås.

Följ Stockholms stads arbete med lokala åtgärdsprogram på Miljöbarometern