Lågflödesmuddringen i Öljaren har gjort vattenfrågan mer prioriterad i Katrineholms kommun

I ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters testar Katrineholms kommun en metod för att göra så kallad lågflödesmuddring i den kraftigt övergödda sjön Öljaren. 

Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun

– Man kan säga att vi dammsuger sjöbotten och sprider sedan det slam som vi får upp på åkrar i närområdet. På så sätt skapar vi förhoppningsvis en bättre vattenkvalitet samtidigt som vi återför näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark, berättar Jenny Herbertsson, projektledare och miljöstrateg på kommunen.

Nu har arbetet med muddringen pågått sedan september 2021 och hittills har cirka 5 000 kvadratmeter av sjöbotten muddrats. Projektet är fortfarande i uppstartsfas och planeras fortgå fram till slutet av 2023. Förberedande undersökningar och provtagningar har gjorts men det är inte möjligt att utvärdera några effekter i miljön ännu. Jenny Herbertsson ser ändå redan nu flera positiva resultat av andra slag.

Läs mer på www.richwaters.se