Vad är strategisk vattenplanering?

Strategisk vattenplanering handlar om att skapa goda förutsättningar för hållbar användning av mark och vatten och att arbeta målinriktat och långsiktigt i en föränderlig värld.

Genom att skapa ett sammanhållet arbetssätt får man ett bra underlag för att fatta beslut om nyttjande, utveckling och skydd av kommunens vatten men arbetssättet genererar också förutsättningar för en mer effektiv resurshantering internt.

Vattenplaneringen innebär samverkan med de parter som nyttjar och som påverkar vattnets värden. För att skapa en sammanhållen och hållbar vattenplanering behövs politisk vilja, ett strukturerat arbetssätt och en robust organisation.

Nyckelfrågor för en framgångsrik och hållbar vattenplanering

1. Samsyn mellan kommunens ambitioner och lagkrav.
2. Skapa en robust intern organisation med tydlig beslutsordning och ansvarsfördelning.
3. Bygga en gemensam kunskapsbas kring problembild och åtgärdsbehov.
4. Prioritera och genomför åtgärder metodiskt och säkerställ finansiering genom intern samordning och extern samverkan.
5. Följ upp och utvärdera vattenarbetet, såväl det organisatoriska som det praktiska för fortsatt utveckling och effektivare måluppfyllelse.

Kommunen har många roller

Vattenplaneringen behöver innefatta kommunens alla olika roller i vattenfrågan: tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent och rollerna som markägare och verksamhetsutövare. Planeringen bör vara framtidsinriktad men ändå hantera de utmaningar som kommunen står inför på kort sikt. Planeringen ska också uppfylla de lagkrav som finns i till exempel miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster.

En strategisk vattenplanering är proaktiv istället för reaktiv.

Många vinster

I ett förändrat klimat blir det särskilt viktigt att arbeta strategiskt med vatten. Genom att arbeta strategiskt med vattenfrågor skapas bättre förutsättningar för en effektiv resurshantering. Med en lyckad vattenplanering följer flera synergieffekter som en kommun kan dra nytta av och vattnets värden kan användas på ett hållbart vis. Rätt bedrivet vattenarbete kan bli en värdefull tillgång i och med att det gynnar friluftslivet, ökar kommunens attraktionskraft, förhindrar negativa konsekvenser av översvämningar och förebygger skador som skulle kunna kosta mångdubbelt mer att åtgärda än vattenarbetet i sig. Särskilt i växande städer finns ett stort behov av bra planeringsunderlag för vattenresurserna. Det sparar pengar i kommunens planarbete eftersom det begränsar utredningskostnader i enskilda detaljplaner.

Vatten är naturresurs

Vatten är en viktig biotop för växter och djur, som kommer att påverkas av klimatförändringar, och är en av de viktigaste förutsättningarna för ekosystemtjänster och ett hållbart samhälle.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.