Tips! Digitala åtgärdsunderlag för vatten

De fem vattenmyndigheterna har tagit fram digitala åtgärdsunderlag i form av ett antal Story Maps med samlingsnamnet ”Åtgärder för bättre vatten”. De knyter ihop vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS. Underlagen är indelade efter verksamhetsområden och utgår från avrinningsområde.

Ett stöd för dig!

De digitala underlagen är ett stöd för dig som är tjänsteperson på en kommun eller länsstyrelse och har uppdraget att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten.

Digitala åtgärdsunderlag

I dagsläget finns nio olika verksamhetsområden och så småningom kommer fler att presenteras.

  • Fysisk planering
  • Vattenförsörjning
  • Avlopp
  • Dagvatten
  • Förorenade områden
  • Jordbruk
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Restaurering och områdesskydd
  • Kalkning.