EU:s nya dricksvattendirektiv godkänt

Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.

EU:s nya dricksvattendirektiv kommer att ersätta ett äldre direktiv från 1983 och innehåller flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten. viktig förändring är att hela försörjningskedjan från vattentäkt till kran knyts samman på ett tydligare sätt än tidigare och att kopplingen till vattendirektivet förstärks då dricksvattendirektivet har ett tidigare avrinningsområdesperspektiv. Det nya dricksvattendirektivet ska nu införas i svensk förvaltning.

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

En vattenflaska och ett glas.