Följa upp

Arbetet med strategiska vattenfrågor kräver regelbunden uppföljning och utvärdering – allt för att stämma av så att rätt insatser prioriteras utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov. Uppföljningen visar också om arbetet ger det utfall som önskades. Uppföljning och utvärdering är värdefullt för att utveckla arbetsrutiner, effektivisera resursanvändning och undvika fallgropar i framtida arbete. Genom att […]

Genomföra

När prioriteringen bland insatserna är gjord, är det tid att genomföra dem. Detta kan ofta vara en utmaning, som kan förenklas genom ett gediget förarbete. Åtgärder kan delas upp i administrativa, förberedande och fysiska åtgärder. Administrativa åtgärder är framtagande av till exempel planer och program för vatten. Vattendokumenten kan vara styrande dokument för hur kommunen […]

Prioritera

Det krävs en prioriteringsprocess för att identifiera nyckelfrågor, särskilt eftersom det sällan finns ekonomiska eller personella resurser till att göra alla önskade förslag på åtgärder. Kommunen behöver därför prioritera internt, och ibland även i extern samverkan inom avrinningsområdet. Dessutom finns det olika tidskrav att förhålla sig till, år 2021/2027 ska våra vatten uppnå god vattenstatus […]

Kartlägga

Kunskapsunderlag behövs för att skapa en god bild över tillståndet i miljön, analysera vilka utmaningar kommunen står inför och därefter göra en prioritering av insatser. Vilken typ av underlag som bör samlas in bedöms utifrån syftet med insamlingen. Olika typer av underlag och information inhämtas både internt och externt. Resultatet från kartläggningen kan även användas […]

Motivera

Varje kommun behöver hitta sina egna argument över vilka fördelar och vinster det finns med att driva och utveckla arbetet med strategisk planering av vatten. Den politiska viljan att driva och utveckla vattenfrågorna är en avgörande faktor för hur väl en kommun lyckas med vattenarbetet. I många fall kan det också vara nödvändigt att utbilda […]