Förberedelser för insamling av underlag

Under kunskapsinsamlingen behövs olika typer av underlag. Information inhämtas både internt och externt för att möjliggöra en god analys av vilka utmaningar kommunen står inför. Här är några kontrollfrågor att ställa sig innan arbetet påbörjas. Fler exempel på kontrollfrågor finns i Bilaga 1 – Checklista. Utifrån syftet med vår kartläggning – vilka underlag är nödvändiga […]

Samarbeta inom kommunen

Vad ska organiseras och varför? En intern samordning är en förutsättning för att lyckas i vattenarbetet, särskilt eftersom vattenfrågan spänner över flera förvaltningar. Kommunen behöver därför skapa en robust intern organisation som kan ta sig an utmaningar och behov kring kommunens vattenresurser. Organisationen kan se lite olika ut beroende på kommun så ni behöver hitta […]

Erfarenheter från åtgärdsarbete

Här kommer några tips och erfarenheter från kommuners åtgärdsarbete. Gör en ordentlig projektplan för arbetet där delarna i arbetet tidsätts. Beskriv syfte och mål samt effekter. Förankra projektplanen med berörda aktörer. Det kan handla om kollegor eller förtroendevalda (beroende på projekt), vattenvårdsförbund,   andra kommuner. Fundera igenom vilken faktor som kan påverka eller hindra projektet (tid, […]

Verktyg för att prioritera

Arbetet underlättas om det finns verktyg för att prioritera och med hjälp av verktyget kan det vara enklare att motivera val av åtgärder inom organisationen och med externa aktörer. Fundera över vad som är viktigt för er, identifiera kriterier för prioritering och metod för bedömning. Kanske behöver ni ta fram egna metoder? Kanske kan ni […]

Utvärdering och uppföljning av vattenarbetet

Utvärdering av vattenarbetet Utvärderingar ger underlag för att fatta beslut och styra arbetet mot målet. Hur ska vi veta om det arbete som läggs ned är tillräcklig bra? Behöver organisationen justeras? Genom utvärdering ställer du kontrollfrågor som hjälper till att följa upp effekterna av det som planerades och förbättra slutresultatet. Blev det som det var […]

Hur har kommuner prioriterat sitt vattenarbete?

De exempel som följer är resultat från erfarenhetsutbyte vid workshops om vattenplanering med kommuner och andra intressenter. Förutom olika utgångspunkter till prioriteringar finns olika modeller och verktyg att ta hjälp av, se Verktyg för att prioritera. Det finns förstås inget som hindrar att man genomför åtgärder medan prioriteringsarbetet pågår, om det finns medel och möjlighet. […]

Utbilda för ökad kunskap om vattenfrågor

Ibland är det svårt att veta var man ska börja någonstans, och då kan utbildning kring olika vattenfrågor vara en bra start för att höja kunskapen och samtidigt öka förutsättningarna för fortsatta diskussioner. Trots att vattenfrågorna fått allt mer plats i media, inom politiken och i vardagliga samtal så menar kommuner att det finns fortsatt […]

Följa upp

Hur vet vi att våra insatser tar oss närmare målet? Hur vet vi att vi genomför rätt åtgärd på rätt plats? Hur vet vi om vi har effektiva arbetssätt? Uppföljning och utvärdering är värdefullt för att utveckla arbetsrutiner, effektivisera resursanvändningen, undvika fallgropar genom erfarenhetsåterföring, styra mot mål och skapa bra underlag till verksamhetsplaneringen. Genom regelbunden […]

Genomföra

När kommunen prioriterat bland insatserna är det tid att genomföra dem. Det kan vara olika svårt att gå från ord till handling, men gott förarbete ger bättre förutsättningar att lyckas. Vi delar in åtgärderna i tre kategorier: administrativa, förberedande och fysiska åtgärder. Tre viktiga punkter 1. Dokumentera Arbetet med genomförandet är en process i sig. […]

Prioritera

En kan hävda att detta steg egentligen är det första i en process eftersom det handlar om beslut kring vad som ska göras. I det här sammanhanget menar vi att vi prioriterar efter att vi identifierar vilka som ska vara med i besluten och vi samlat tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut. Vårt […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.