Uppstart – för dig som vill komma igång med strategisk kommunal vattenplanering

Bostadshus med balkonger ut över en å.

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering lanserades 2018 och har redan använts av många kommuner. Nu har handboken reviderats och bilagorna uppdaterats, till exempel med hänsyn till dricksvattendirektivet och de nya kraven på vattentjänstplan. Till den reviderade handboken finns nu också en särskild publikation, Uppstart – att komma igång med strategisk kommunal vattenplanering, som riktar sig till […]

Ny webbinarieserie från Rich Waters!

LIFE IP Rich Waters avslutas under 2024 och är därmed inne i sin slutfas. Som en del i detta bjuder projektet in till en ny serie med ett tiotal webbinarier där flera av delprojekten presenterar sitt slutresultat. Webbinarierna är en timme långa och handlar om allt från kommunala vattenplaner till reduktionsfiske. Vid det första tillfället […]

Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

Ett glas som fylls på med kranvatten.

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till webbinarium om hur man kan tänka när man tar fram en vattentjänstplan. I […]

Tips! Digitala åtgärdsunderlag för vatten

De fem vattenmyndigheterna har tagit fram digitala åtgärdsunderlag i form av ett antal Story Maps med samlingsnamnet ”Åtgärder för bättre vatten”. De knyter ihop vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS. Underlagen är indelade efter verksamhetsområden och utgår från avrinningsområde. Ett stöd för dig! De digitala underlagen är ett stöd för dig som är tjänsteperson […]

Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

En siluett av en stad med äldre hus vid vatten.

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län. […]

Lärdomar från arbete med att ta fram en dagvattenplan

En man med blå täckjacka står utomhus.

Under 2019 till 2022 har Enköpings kommun arbetat med att ta fram en dagvattenplan. Arbetet med att ta fram en dagvattenplan har inneburit starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i kommunen. Nu har Johan Axner, Ebba Ramel och Fredrika Säfström vid Enköpings kommun samlat sina lärdomar från processen i en […]

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

En kvinna står framför en sjö där en vit båt skymtar i bakgrunden.

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport. – Vi tror att […]

Här är de nya åtgärderna och planerna för vatten!

En sjö där vattenytan är spegelblank.

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska Norra Östersjöns nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 leda till. Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten beslutat i Norra Östersjön. Det sträcker sig fram till 2027 och är baserat på den bästa kunskap som finns om våra vatten. Det finns några […]

Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtida utmaningar

En blommande äng framför ett vattendrag.

”Starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i Enköpings kommun.” Så beskrivs den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj. Dagvattenplanen har tagits fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters, som en del i projektets arbete för att stödja kommunal vattenplanering. – Dagvattenplanen har ökat förståelsen för avrinningsområdena […]