Argument: Säkra framtidens vatten

Världen står inför förändrade klimatförhållanden. Det är dock svårt att förutspå i vilken omfattning vi kommer att påverkas och hur snabbt förändringarna kommer att ske. Förväntade konsekvenser av klimatförändringar är ökad nederbörd, ökad risk för översvämningar och samtidigt fler perioder med torka, speciellt i södra Sverige och därför behöver planeringen behandla frågeställningar om både för mycket och för lite vatten. Vatten är dessutom en temperaturutjämnare. Kvarhållande av vatten i avrinningsområden är också viktigt. Genom att hålla kvar vatten i landskapet skapas bättre förutsättningar för bland annan retention av näring och miljögifter. Det skapar också flödesutjämning som minskar risken för översvämningar och ökar indirekt biodiversitet i landskapet.

Integrera klimatfrågan i vattenplaneringen

Klimatförändringarna innebär sammantaget stora utmaningar för möjligheten för kommuner att följa miljökvalitetsnormer för vatten, trygga dricksvattenförsörjning samt för hantering av vatten och avlopp om inga förebyggande åtgärder genomförs.

Hanteringen av dagvatten i våra tätorter är en komplex utmaning som blir alltmer aktuell i takt med en ökad andel hårdgjorda ytor och mer extrem nederbörd till följd av klimatförändringar som innebär ökade dagvattenmängder. Förutom de flödesrelaterade utmaningarna så innehåller dagvatten varierande koncentrationer och mängder av näringsämnen och prioriterade och särskilda förorenande ämnen som kan bidra till en betydande påverkan på yt- och grundvattenförekomster så att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.

Klimatförändringarna kan också komma att få stor påverkan på dricksvattenförsörjningen. Ökade utsläpp av näringsämnen eller miljögifter till följd av skyfall och översvämningar, eller konsekvenser på vattenkvaliteten på grund av torka eller havsnivåhöjningar kan bli effekter av ett förändrat klimat. Sammanfattningsvis behöver kommunerna integrera klimatfrågan i sin vattenplanering.

Om du vill veta mer
Vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns flera rapporter om negativa konsekvenser av skyfall och översvämningar i både urbana och rurala miljöer. Du hittar dem på www.msb.se.

VA-syd har gjort en satsning för hantering av skyfall som du kan läsa mer om på webbplatsen Plats för vattnet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en rapport 2018:13 om Naturanpassade lösningar mot översvämning.

Rapporter om effekter och kostnader av störningar i dricksvatten, exempelvis Chryptosporidiumutbrott. Folkhälsomyndighetens rapport Mikrobiologiska risker för dricksvatten: Framtida klimatpåverkan och säkerhet (2014)

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.